تمامی رویدادها

رویدادهای آینده

همایش ها، مسابقات، جشنواره ها و …

رویداد دانشگاه خیام

در این رویداد می آموزید چگوه ایده خود را بپرورانید و به مرحله اجرا بیاورید.

رویداد دانشگاه

در مراحل بعدی ایده شو به پیشرفت ایده هایی که در به مرحله عملیاتی رسیده اند می پردازیم.

Scroll to top